top of page

OCARINA rf:s stadgar

 

1. Föreningens namn och hemort

Föreningens namn är Ocarina ry, Ocarina rf och dess hemort är Borgå. Föreningen och dess verksamhet är tvåspråkig.

 

2. Syfte och verksamhetsformer

Föreningens syfte är att upprätthålla och utveckla intresset för körsång samt att främja och stöda utvecklingen hos musikaliteten på föreningens hemort. Föreningen samarbetar med Borgå musikinstitut och stöder dess verksamhet.

Föreningen förverkligar sitt syfte genom att

regelbundet ordna övningar, övningsläger, kurser, workshoppar och tävlingar

under namnet Ocarina upprättålla körer/orkestrar för barn och unga i olika ålder 

förvärva en repertoar som passar föreningen

ordna egna konserter och andra musikevenemang

för medlemmarna ordna konsert- och tävlingsresor i Finland och utlandet

samarbeta med andra motsvarande musikföreningar i Finland och utlandet

delta i tävlingar och teaterföreställningar/musikaler som arrangeras av någon annan i Finland och utlandet

Föreningen stöder sin verksamhet genom att

ordna konserter och andra musikevenemang mot avgift

ta emot bidrag, donationer och testamenten

äga fast och lös egendom som behövs för sin verksamhet

ordna penninginsamlingar och lotterier med vederbörligt tillstånd

ordna basarer eller kaffeserveringar i samband med konserter, föreställningar och andra evenemang

uppträda vid olika evenemang

 

3. Medlemmar

Som ordinarie medlem i föreningen kan godkännas en person som godtar föreningens syfte. Som stödjande medlem kan godkännas en fysisk eller en juridisk person som vill stöda föreningens syfte och verksamhet. Föreningens styrelse godkänner på basis av ansökan ordinarie medlemmar och stödjande medlemmar. Föreningsmötet kan på förslag av styrelsen till hedersordförande eller hedersmedlem utse en person som avsevärt främjat och stött föreningens verksamhet.

 

4. Hur en medlem utträder och utesluts

En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen anmäla detta hos styrelsen eller dess ordförande. En medlem kan också utträda genom att vid föreningsmötet anmäla detta för anteckning i protokollet. Styrelsen kan utesluta en medlem som har underlåtit att betala sin medlemsavgift senast på förfallodagen eller annars underlåtit att fullgöra de förpliktelser som medlemmen genom sitt inträde i föreningen har åtagit sig eller som genom sitt beteende inom eller utom föreningen avsevärt har skadat denna eller som inte längre uppfyller de villkor för medlemskap som nämns i lag eller i föreningens stadgar.

 

5. Anslutningsavgift och medlemsavgift

Årsmötet ska besluta om den anslutningsavgift och den årliga medlemsavgift som ordinarie medlemmar och stödjande medlemmar ska betala skilt för varje medlemsgrupp. Hedersordförande och hedersmedlemmar är inte skyldiga att betala medlemsavgifter.

 

6. Styrelsen

Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen som består av ordförande och 5–10 ordinarie medlemmar, vilka väljs vid årsmötet. Styrelsens mandattid består av tiden mellan årsmötena. Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande, en sekreterare, en kassör och övriga funktionärer. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller, om ordförande har förhinder, vice ordförande då de anser att det behövs eller då minst hälften av styrelsens medlemmar kräver det. Styrelsen är beslutför då minst hälften av dess medlemmar, ordförande eller vice ordförande medräknade, är närvarande. Styrelsen kan hålla möten också via e-post. Omröstningar avgörs enligt den mening som fått mer än hälften av rösterna. Vid lika röstetal avgör den mening som mötets ordförande meddelar sig omfatta, ett val avgörs dock i sådana fall genom lottdragning.

 

7. De som får teckna föreningens namn

Föreningens namn får tecknas av styrelsens ordförande, vice ordförande, sekreterare eller kassör, två tillsammans.

 

8. Räkenskapsperiod och revision

Föreningens räkenskapsperiod är 1.8–31.7. Bokslutet med övriga handlingar som behövs och styrelsens årsberättelse ska tillställas verksamhetsgranskaren senast en månad före årsmötet. Verksamhetsgranskaren ska ge styrelsen ett skriftligt utlåtande senast två veckor före årsmötet.

 

9. Föreningsmöten

Föreningens årsmöte ska hållas en gång per år i augusti–december på en dag som styrelsen bestämmer. Extra föreningsmöte ska hållas då föreningsmötet så beslutar eller styrelsen anser att det finns skäl därtill eller då minst en tiondedel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar kräver det för behandling av ett angivet ärende. Kravet på att möte ska hållas ska framställas skriftligen till föreningens styrelse. Mötet ska hållas senast trettio dygn från det att kravet på att möte ska hållas har framställts till styrelsen. Vid föreningsmöten har varje ordinarie medlem, hedersordföranden och hedersmedlemmen en röst. En stödjande medlem har närvaro- och yttranderätt vid mötet. Som föreningens beslut gäller, om inte något annat följer av stadgarna, den mening som vid omröstning fått mer än hälften av rösterna. Vid lika röstetal gäller den mening som mötets ordförande meddelar att han eller hon omfattar, vid val gäller dock den mening som vinner vid lottdragning.

 

10. Kallelse till föreningsmöte

Styrelsen ska sammankalla föreningsmötet minst sju dygn före mötet med ett brev som postas till medlemmarna, i en tidning som utkommer på föreningens hemort eller per e-post.

 

11. Årsmötet

Vid föreningens årsmöte ska behandlas följande:

 

1. öppnande av mötet

2. val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare för mötet

3. konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet

4. godkännande av mötets arbetsordning

5. framläggande av bokslutet, årsberättelsen och verksamhetsgranskarnas utlåtande

6. beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvariga

7. fastställande av verksamhetsplanen, budgeten samt anslutnings- och medlemsavgifternas belopp 

8. val av styrelseordförande och övriga styrelsemedlemmar

9. val av en verksamhetsgranskare och en suppleant för verksamhetsgranskaren

10. övriga ärenden som nämns i möteskallelsen.

Om en medlem i föreningen vill att föreningens årsmöte ska behandla ett ärende, ska medlemmen framställa det skriftligen till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen.

 

12. Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen

Ett beslut om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen ska biträdas vid föreningsmötet av minst tre fjärdedelar (3/4) av rösterna. Ändringen av stadgarna eller upplösningen av föreningen ska nämnas i möteskallelsen. Om föreningen upplöser sig, ska föreningens tillgångar användas på ett sätt som främjar föreningens syfte i enlighet med vad det möte som beslutat om upplösningen bestämt. Om föreningen blir upplöst, ska dess tillgångar användas för samma syfte. 

bottom of page